Udzielanie porad prawnych, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie pism oraz zastępstwo prawne w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego (prawo umów, odszkodowania, dochodzenie należności),
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek),
  • prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, rozliczenia majątkowe małżonków, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz uregulowania kontaktów z dzieckiem),
  • prawa handlowego (zakładanie, przekształcanie, likwidacja oraz bieżąca obsługa spółek prawa handlowego),
  • prawa pracy (dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, w tym sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz sprawy dotyczące nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę),
  • ubezpieczeń społecznych (renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, zasiłki, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, sprawy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego),
  • prawa karnego.
Kancelaria