• porady prawne oraz zastępstwo prawne w toku postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, a mianowicie w postępowaniach o zezwolenie na pracę, pobyt stały, pobyt czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • pomoc prawna dotycząca prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz bieżąca ich obsługa.
Prawnik cudzoziemcy