• udzielanie porad prawnych, sporządzenie opinii prawnych, umów oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i statutową;
  • pomoc prawna podczas tworzenia i likwidacji podmiotów, w tym w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
  • doradztwo prawne w sprawach przekształceń podmiotów w inne formy prawne na podstawie kodeksu spółek handlowych;
  • pomoc prawna w zakresie ochrony danych osobowych (RODO);
  • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, prowadzonych z udziałem Klienta;
  • udział w negocjacjach, mediacjach oraz podejmowanie innych prób pozasądowego rozwiązania sporu z kontrahentami i pracownikami.
Obsługa prawna firm